0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

พระเทพวิสุทธิกวี  เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวิหารและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 


 

พระเทพวิสุทธิกวี บรรยายเรื่อง " เผยแผ่ธรรมะอย่างไรให้ก้าวทันโลก"

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จากบทความ 
สร้างจิตสำนึกให้ "นักเผยแผ่ จิตอาสา" 
Share