0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย แยกตามสายงานออกเป็น 3 สาย คือ 
สาย T จำนวน 152 รูป/คน   
สาย S จำนวน 147 รูป/คน  
สาย W จำนวน 21  คน

จำนวนบุคลากรปัจจุบัน แยกตามสายงาน

 

ที่
หน่วยงาน
สาย T
สาย S
สาย W
รวม
1
มมร
51
73
8
132
2
มวก.
13
12
3
28
3
สธ.
13
11
3
27
4
อส.
19
8
0
27
5
ลน.
13
14
3
30
6
ศศ.
13
10
2
25
7
รอ.
14
10
0
24
8
ศช.
16
9
2
27
 
รวม
152
147
21
320

หมายเหตุ     สาย T   หมายถึงตำแหน่ง อาจารย์
                   สาย S   หมายถึงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่, นักวิชาการศึกษา
                   สาย W  หมายถึง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ, นักการ

Share