0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อธิการบดี มมร เปิดอบรมพระสอนศีลธรรมฯ วิทยาลัยฯ ยโสธร

  2562-03-11 03:53:49
  เช้าวันนี้ (๘ มี.ค.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พระครูศิริโสธรคณารักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องประชุม...
  อ่านรายละเอียด
 • กก.สภาฯ ผู้บริหาร มมร รับรางวัลเสาอโศกฯ

  2562-02-27 07:58:09
  วันนี้ (๑๙ ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ในการนี้ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

  2562-02-27 07:53:00
  เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางมหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัย ส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนา ภายในงานมีการเสวนาธรรม เรื่อง...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดพิธีสวดมหาสันติงหลวง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการฯ

  2562-02-27 07:46:55
   เช้าวันนี้ (๑๔ ก.พ.) พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีสวดมหาสันติงหลวง และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร สร้างความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ในด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  2562-01-22 02:20:34
  มมร สร้างความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ในด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บ่ายวันนี้ (๒๘ ธ.ค.) พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่าง คณะธรรมยุต และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในส่วนของแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยกร่างหลักสูตรการพัฒนาพระสังฆาธิการ หลักสูตรการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์...
  อ่านรายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม "มมร ร่วมใจส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒"

  2561-12-17 06:07:40
  อ่านรายละเอียด
 • สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-12-03 03:03:00
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...
  อ่านรายละเอียด
 • โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560”

  2561-12-03 02:58:55
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัด "โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560" ในระหว่างวันที่  12 – 13  พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน อีกทั้งยังได้ทราบ จุดแข็ง...
  อ่านรายละเอียด
 • ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราชฯในโอกาสเสด็จมาปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นประธานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-11-12 06:55:21
  นที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม - นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,พ.ท. ปริเยศ โพธิวัฒน์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑, พ.ต.อ. สุธี พรมมาลี ผกก.สภ.พุทธมณฑล และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
  อ่านรายละเอียด
 • พิธีฝึกซ้อมย่อยวิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

  2561-11-12 06:49:35
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยวิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยวิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗๙ รูป/คน โดยแบ่งเป็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จำนวน ๓๒๕ รูป/คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จำนวน ๑๕๔ รูป/คน  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานธุรการ งานสารบรรณ และกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-10-29 03:22:19
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานธุรการ งานสารบรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและงานทะเบียนและวัดผลแก่บุคลากร...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดกิจกรรม "สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"

  2561-10-19 07:08:09
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์" อุทิศถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธิ และมีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย
  อ่านรายละเอียด
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๕

  2561-10-11 06:31:00
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๕ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน  อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยในช่วงเช้า พระเทพบัณฑิต อธิการบดี  เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ...
  อ่านรายละเอียด
 • คณะผู้บริหาร มมร เข้าแสดงมุทิตาต่อ อธิการบดี มจร

  2561-10-11 06:23:28
   วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดินทางไปยัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าแสดงมุทิตาต่อ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  อ่านรายละเอียด
 • โครงการเขียนข้อเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  2561-10-11 06:19:00
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการเขียนข้อเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสิกขรา เดอ พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี อ.สุนันทา  สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) บรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  อ่านรายละเอียด
 • มมร ร่วมใจ มอบปัจจัยและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ใน สปป.ลาว

  2561-08-14 06:03:19
  วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  ในการเป็นประธานพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านทางสถานทูต สปป.ลาว...
  อ่านรายละเอียด
 • งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

  2561-07-31 02:11:57
  พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานใน "งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในทัณฑสถาน

  2561-07-31 02:02:00
  คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในทัณฑสถาน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง และสร้างเครือข่ายทางสังคมในการนำวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง โดยงานสัมมนานี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...
  อ่านรายละเอียด
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  2561-07-23 01:54:00
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  อ่านรายละเอียด
 • พิธี "สืบสานงานครูบูรพคณาจารย์"บำเพ็ญกุศลเปิดอาคารเรียน B 7.6 และ B 7. 7 คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

  2561-07-05 02:20:00
  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนสำเร็จเพิ่มเติมอีก ๒ หลังคือ อาคาร B 7.6 และอาคาร B 7.7 ซึ่งบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างได้ส่งมอบอาคารให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้อาคาร B 7.6 เป็นอาคารสำหรับคณะมนุษยศาสตร์ และอาคาร B 7.7 เป็นอาคารสำหรับคณะศึกษาศาสตร์...
  อ่านรายละเอียด
 • สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานวิสาขบูชา ๒๕๖๑

  2561-06-05 01:49:21
   วันนี้ (๒๕ พ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน "ธรรมสถาน มมร MBU 4.0" ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ...
  อ่านรายละเอียด
 • พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-06-05 01:42:00
  เช้าวันนี้ (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานเปิด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อสืบสานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร และนักเรียน พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑  
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดพิธีสรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-04-17 02:18:00
  บ่ายวันนี้ (๑๑ เม.ย.) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมพิธีสรงน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  2561-03-28 03:29:00
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

  2561-03-28 03:26:00
  วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์โลกเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม...
  อ่านรายละเอียด
 • สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  2561-03-28 03:21:00
  วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ริเวอร์แคว โบตานิค ดีไลท์ รีสอร์ท ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ...
  อ่านรายละเอียด